Operations Management

Dr.Nirmalesh K Sampath Kumar
Balwant Verma
Luqhman Shariff
Dr.Madhupriya